Prioriteringen for momskompensasjonsordningen

Prioriteringen for momskompensasjonsordningen

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 18.09.23.

Momskompensasjonsordningen er viktig for frivillig sektor og rapporten fra EY viser at den i hovedsak fungerer godt. I 2023 sendte VFO inn søknad på vegne av 364 velforeninger. Ordningen er ekstremt viktig for våre foreninger som driver med et stort mangfold av frivillige aktiviteter. Gjennom dette arbeidet er det tydelig at ordningen ikke er treffende nok og at vi møter på utfordringer med ordningen.

Kultur- og likestillingsdepartementet bestilte rapport fra EY som skulle gjennomgå momskompensasjonsordningen, samt kommentarer til rapporten fra Frivillighet Norge. VFO har gjennomgått rapporten og kommentarene, og kommet med tre klare prioriteringer for å sikre en mer treffende ordning:

  1. Ordningen må bli regelstyrt

    I praksis blir momskompensasjonsordningen styrt gjennom statsbudsjettet og det er derfor ikke sikkert at det blir bevilget nok penger til å dekke det totale søknadsbeløpet. VFO har merket seg en tydelig økning i søknadsbeløp og er redd for at budsjettet ikke vil bli dekkende. Målet er allerede med i Hurdalsplattformen, hvor det står «Gi full momskompensasjon gjennom ei regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur».

  2. Mulighet til å søke om kompensasjon for ny-, på- og ombygginskostnader til bygg, anlegg og annen fast eiendom

    Momskompensasjonsordningen dekker utgifter til drift og vedlikehold av bygg og anlegg, men ikke ny-, på og ombyggingskostnader. Dette er et utfordrende skille i søknaden, men også et stort hinder for frivillige som ønsker å skape gode og moderne nærmiljø. VFO ønsker at frivillige bygg og anlegg skal være momskompensasjonsberettiget, enten gjennom dagens ordning eller at det opprettes en ordning med egne rammebetingelser.

  3. Skape en enklere løsning for utregning av utleie

Det skal skilles mellom frivillig arbeid og «butikk». VFO støtter at leieinntekter skal spille en rolle i utregning av kompensasjon, men ordningen er ikke tydelig nok på hvor skillet skal gå. Leieinntekter er for mange en viktig inntektskilde som sikrer de frivillighetseide byggenes eksistens. Flere velforeninger sier tydelig at de får inn akkurat eller litt mindre enn det de må for å få huset til å gå rundt. Å avgrense kompensasjon på moms for dem er til stort hinder for videre drift av frivillige møteplasser. VFO ønsker tydeligere veiledning og støtter Frivillighet Norge sitt forslag om å innføre et terskelbeløp i forbindelse med utleie, for eksempel på utleie under kr. 100 000 ikke medfører behov for å trekke ut drifts- og vedlikeholdskostnader.