Vellenes Fellesorganisasjon er en landsomfattende fellesorganisasjon for velforeninger, grendelag og andre nærområdeforeninger og eventuelt samarbeidsorgan på kommunenivå. Formålet er å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i Norge. Som medlemmer kan tas opp alle velforeninger og andre nærområdeforeninger samt deres fellesorgan, men ikke foreninger som har et rent forretningsmessigstformål.

 

Styring og ledelse

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og møtes 1 gang i året, til vanlig i første del av mars måned. Det velges leder og styremedlemmer.  Styret har ansvar for den løpende virksomheten i Vellenes Fellesorganisasjon i landsmøteperioden.

Sekretariat

Arbeidet i sekretariatet ledes av administrasjonsleder.
Vellenes Fellesorganisasjon formidler erfaringer og informasjon om velarbeid foruten å yte medlemsservice når det gjelder blant annet disse oppgavene:

  • Medlemsservice og medlemshenvendelser
  • Informasjon og medlemskontakt
  • Utvikle medlemsfordeler og finne nye samarbeidspartnere
  • Kontakt med offentlige myndigheter og med samarbeidspartnere
  • Velsamarbeid i kommunene
  • Tilrettelegge for nærmiljøarbeid og medvirkning i lokalsamfunnet
  • Folkehelse, bomiljø, deltakelse og integrering
  • Kompensasjon for merverdiavgift for medlemmene
  • Styrking av organisasjonen