Hvordan starte velforening
Når dere har bestemt dere for å starte en velforening, bør dere informere godt og klargjøre formål og motivasjon for å løse saker i fellesskap. En god start er viktig for det videre arbeidet. Åpenhet hindrer seinere konflikter. Mer hjelp og råd om lokale forhold kan dere få fra et nabovel eller av kommunens kulturkontor/frivillighetskoordinator. Ta gjerne kontakt med sekretariatet i Velles Fellesorganisasjon

Dere kan f.eks. gå frem på følgende måte:

Orienteringsskriv i alle postkasser
Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de ønsker. Og til slutt kan dere be interesserte melde seg.

Planleggingsmøte for alle interesserte
For å drøfte hensikten med velforeningen, lufte ideer og drøfte den videre prosessen.

Forslag til vedtekter utformes
Bruk gjerne de mønstervedtektene som Vellenes Fellesorganisasjon har gjort tilgjengelige på nettet som et utgangspunkt og tilpass dem til deres forhold.

Kandidater til tillitsverv
Styret bør være representativt i forhold til geografisk spredning, alder og kjønn.

Utforme program for stiftelsesmøtet
Programforslag:  En person fra en naboforening kan si litt om egne erfaringer. Deretter kan formålet diskuteres, vedtektene behandles og tilslutt velges styret og eventuelle arbeidsgrupper.

Invitasjon til stiftelsesmøtet
Invitasjon til stiftelsesmøtet med forslag til vedtekter sendes ut i god tid. Har dere kandidater til styret, kan dette skrives. Dermed behøver ingen holde seg borte av den grunn.

Praktisk forarbeid til stiftelsesmøtet
Lokale, servering, møteleder, innleder, referent, stemmesedler, tekniske hjelpemidler, nøkkel, innredning av møtelokale, valg av arbeidsmåter under møtet, osv.

Gjennomføring av stiftelsesmøtet
Ta vel imot de som kommer og skap en fin stemning, uansett hvor mange - eller få som kommer. Det er viktig å inspirere de fremmøtte til innsats. De er dermed med på å spre en positiv holdning. Ha gjerne gruppearbeid, slik at alle får sagt det de har på hjertet.

Husk å velge referent og hvem som skal skrive under protokollen fra møtet.

Nødvendig dokumentasjon fra møtet
Det må foreligge en protokoll fra møtet der blant annet valgene fremgår.  Det må også angis at vedtektene ble vedtatt, eventuelt med de endringer som ble gjort. Stiftelsesprotokoll underskrives.

Det gis gjerne melding til kommunen og andre det er nyttig å informere, om at velforeningen er stiftet.

Dersom velforeningene regner med å søke kompensasjon for merverdiavgift eller benytte seg av andre støtteordninger, registreres velforeningen i Frivillighetsregisteret.  Dette er også nødvendig for å kunne opprette egen bankkonto