God folkehelse og et aktivt nærmiljø.


Å ha stimulerende lekeplasser for barn og unge bidrar både til glede og integrering.  
Når nye boligområder planlegges bør det legges vekt på lekeplasser og grøntområder helt fra starten av.

Folkehelseloven har generelle krav til lekeplasser, men det bør legges til rette for mer enn minimums-løsninger. Ulike barn og unge har ulike forutsetninger og må gis utfordringer og valgmuligheter tilpasset eget utviklingsnivå, alder og behov. Integrering av barn med spesielle behov eller fra andre kulturer starter på lekeplassen. I etablerte boligområder bør vellet vurdere utvidelser og modernisering av eksisterende lekeapparater. Dessverre har mange lekeplasser bare en sandkasse, en vippe og en huske. Det er i alle fall noe, men neppe nok. Det finnes et utall av gode robuste lekeapparater å få kjøpt, men man kan skape mye moro med enkle midler. 

Det foreslås å gi plass på lekeplassen også for mer uorganisert lek (Å hoppe paradis, hoppe tau, leke gjemsel, boksen går og å lage seljefløyte er bare eksempler blant mange andre). Lekeplasser styrker nærmiljøet og samhold mellom voksne, barn og unge. Lekeplassen skal være lett tilgjengelig i rimelig avstand fra folks bomiljø. Anlegget bør i særlig grad stimulere til egen-organisert lek og aktivitet, og være åpen til fri bruk for alle. Lekeplasser kan anlegges på vellets eget område, på leiet eller lånt tomt eller på kommunal grunn. Det er viktig at grunneier er enig i anleggets plassering, og det er meget viktig at ansvaret for anlegget er tydelig avtalt. Anlegget må ha tilsyn og vedlikeholdes. 

Når det gjelder lover og regler for lekeplasser viser vi til eget avsnitt på velnett.no, under 
Regelverk
Når det gjelder finansiering av utstyr og anlegg: Se velnett.no under 
Tilskuddsordninger (Legg vekt på folkehelseaspektet når søknaden skal skrives)