På denne siden har vi ført opp ofte stilte spørsmål og svar på disse. Finner dere ikke hva dere lurer på her eller i veiledningen kan dere kontakte oss på mva@vellenesfellesorganisasjon.no
 

Vi er medlem hos dere. Kan vi sende søknad direkte til Lotteritilsynet?
Nei, i henhold til forskriften om momskompensasjon må foreninger som er knyttet til et sentralledd sende sin søknad via sentralleddet. Vellenes Fellesorganisasjon sender en samlet søknad på vegne av sine medlemmer.


Hvorfor er fristen for innsending av søknaden til Vellenes Fellesorganisasjon satt før fristen til Lotteritilsynet?
Vellenes Fellesorganisasjon kvalitetssikrer alle søknadene fra våre medlemmer. Dette tar tid og vi har derfor behov for å få inn søknadene i god tid før fristen til Lotteritilsynet.

Hvorfor har Vellenes Fellesorganisasjon valgt dokumentert modell?
Vi ønsker at våre medlemmer skal få tilbake så mye som mulig når de søker om momskompensasjon. Selv om forenklet modell er forbedret, vil medlemsforeningene bare få tilbake 50 til 60 prosent av det de får i dokumentert modell. Valget falt derfor på modellen vi har i dag. I desember sendte sekretariatet ut en spørreundersøkelse vedrørende momskompensasjon til våre medlemmer. Der kom det frem at det var en jevn fordeling mellom de som ønsket dokumentert og de som ønsket forenklet modell. 

Må vi ha revisor?

Alle søkere må ha revidert og godkjent regnskap. Foreninger under 5 millioner kroner kan bruke en valgt revisor. Dette kan være en revisor de velger f.eks. på årsmøtet, men det kan også være et regnskapsfirma som utfører jobben. Det sentrale er at revisoren er en uavhengig person fra den som fører regnskapet, da revisjonen er til for å oppdage eventuelle feil og mangler. Når det kommer til revisjonsberetningen er det ofte et eget skriv, men enkelte revisorer i små foreninger signerer også direkte på regnskapet. 


Hvorfor kan vi ikke søke om kompensasjon for kostnader knyttet veier?
Lotteritilsynet anser kostnader i forbindelse med drift og vedlikehold av veier som utgifter knyttet privat interesse. En kan kun søke om kompensasjon i forbindelse med frivillig arbeid, og veier faller derfor utenom. Vellenes Fellesorganisasjon har tidligere påklaget dette, men fått avslag. Et unntak er turstier, skiløyper og lignende som ikke er knyttet opp mot private boliger eller garasjer. Her vil drift og vedlikehold kunne gi momskompensasjon, men vi har da behov for å få tilsendt kart over veien der det er markert hvor denne går.

Vi har utgifter ved servering. Kan dette tas med?
I utgangspunktet ikke, men det er unntak. Vi har fått følgende tilbakemelding fra Lotteritilsynet.
"I utgangspunktet er serverings-kostnader ikke kompensasjonsberettiget etter dokumentert modell uavhengig av formål med serveringen. Hensikten er at man ikke skal kunne få kompensert mva-kostnader gjennom moms-kompensasjonsordningen, som man heller ikke kan få refundert gjennom det ordinære mva-systemet."  Det påpekes likevel at man gjør en vurdering i forhold til om det handler om en bagatellmessig verdi, det blir da en skjønnsmessig vurdering. Vær derfor nøye i beskrivelsen når dere fyller ut søknaden om momskompensasjon. 

 
Hvorfor får vi ikke momskompensasjon for kostnader ved opprettelse av nye bygg, nye lekeplasser og anlegg?
Nye anlegg vil ikke gi momskompensasjon. I henhold til dagens forskrift er det kun idretten som får dette. Vellenes Fellesorganisasjon jobber aktivt for at det blir en endring i forskriften slik at hele frivilligheten skal nyte samme gode. Vedlikehold av allerede eksisterende bygg, lekeplasser og anlegg vil derimot kunne gi momskompensasjon. 

Vi eier et grendehus og leier det ut. Hvordan regner vi ut hva vi kan søke om i kompensasjon?
Vedlikehold av velhuset fordeles skjønnsmessig mellom den frivillige virksomheten og utleie-virksomheten. Vi ønsker å holde utregningen enkel for alle søkere og ber dere derfor oppgi følgende informajson i søkanden:

 

1. Legg inn en kommentar på alle poster i transaksjonslisten som har med velhuset å gjøre

2. Oppgi om hele velhuset eller bare deler av velhuset leies ut 

3. Oppgi hvor mange dager i året dere har hatt utleie 

Vi leier inn vaktmestertjenester for å utføre oppgaver for foreningen. Er det noe vi bør være obs på?
I henhold til forskriften om momskompensasjon kan en kun søke om kompensasjon for kostnader knyttet den frivillige virksomheten. Gjør vaktmesteren i tillegg oppdrag for de private husstandene i området må det gjøres en skjønnsmessig fordeling mellom den frivillige virksomheten og den private virksomheten. Det vil si at dere må trekke fra en prosentvis andel av kostnaden når dere søker om momskompensasjon. Før opp forklaring for hvorfor dere trekker fra noen av kostnadene i kommentarfeltet i søknadsskjemaet. 

Vi har kostnader knyttet garasjeanlegg kan vi søke om momskompensasjon for dette?

Nei. Garasjeanlegg er knyttet de private boligene, og er dermed sett på som privat økonomisk interesse. En kan kun søke om kompensasjon for rent frivillig arbeid og dette faller da utenom. 

 

Vi har kostnader til dugnad hvor vi samler inn avfall fra hager og fellesareal, hvorfor må vi skille mellom disse? 

Det er veldig vanlig å ha årlige dugnader hvor man samler avfall fra fellesareal og hager samtidig. Lotteri- og stiftelsestilsynet anser utgifter til private hager som utgifter av privat karakter og kan derfor ikke få momskompensasjon. Dersom vellet har hatt utgifter til en dugnad hvor det har blitt samlett inn avfall fra både private hager og fellesareal må det gjøres et anslag for hvor mange prosent dette utgjør, og kostnaden gjeldende privat anliggende må trekkes fra.