Oversikt over organisasjonsformer og begreper i nærmiljøarbeidet

Type

Beskrivelse

Lovregulering. Frivillighetsregisteret

Dugnader og arrangementer – ad hoc

Noen kommer sammen for å utføre en oppgave, ikke fast styre

Dugnader som arrangeres av en forening inngår imidlertid i foreningens virksomhet, se under

Ingen lovregulering, faller utenfor alle bestemmelser.

Arrangeres dugnaden av en forening, faller den innenfor bestemmelsene for foreningen

Velforening, frivillig medlemskap

Geografisk avgrenset område.

Virksomhet i samsvar med formålet og ingen tilbakeføring av overskudd til enkeltmedlemmer. Allmennyttig ikke fortjenestebasert.

For å kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret, må enheten drive frivillig virksomhet. Det er bare foreninger, stiftelser eller aksjeselskap som kan registreres. Enheten kan ikke dele ut overskudd til fysiske personer. Enheten må ha et styre. Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er fortjenestebasert

Skatte og avgiftsbestemmelser som for frivillige, ideelle foreninger.

Velforening, obligatorisk medlemskap

Obligatorisk medlemskap kan være begrunnet i pålegg fra kommunen, utbygger, men kan også representere et eller flere sameier.

Virksomhet i samsvar med formålet og ingen tilbakeføring av overskudd til enkeltmedlemmer. Allmennyttig ikke fortjenestebasert

Som for frivillig medlemskap

Sameier, huseierforeninger

Selveide boliger, ideell andel av fellesområder med ansvar i samsvar med regler eller vedtekter.

Egne vedtekter med utgangspunkt i sameieloven. Ikke frivillig forening, men kan være velforening med frivillig arbeid ut over reine sameieinteresser.

Seksjonssameie

Felles ansvar for det samlete seksjonssameiet.

Selveier av egen andel (boligenhet)

Egne vedtekter med utgangspunkt i lov om seksjonssameie. Ikke frivillig virksomhet i relasjon til frivillighetsregister, skatte- og avgiftslovgivningen

Samvirkeforeninger

En sammenslutning som har til hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deltakelse i virksomheten som kjøpere eller tilbydere av varer eller tjenester.

Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen.

Reguleres av lov om samvirke.

Ikke frivillig virksomhet i relasjon til frivillighetsregister, skatte- og avgiftslovgivningen

Veilag

Interessenter med bruksrett til privat vei.  Veglaget kan for den daglige driften velge et styre med et eller flere medlemmer til å behandle saker for veilaget, og kan også vedta vedtekter for laget.

Styring og myndighet i samsvar med vegloven.

Ikke frivillig forening, men kan være velforening med frivillig arbeid ut over reine veiinteressene.