Velforeningene – lokale samfunnsbyggere for trivsel og tilhørighet

Er du medlem i en velforening, er du medlem i en frivillig forening som har innbyggernes trivsel og medvirkning på dagsorden.  Størrelse og oppgaver for en velforening varierer avhengig av behovene.  Det er ingen særskilte lover eller offentlige forskrifter for velforeninger.

Hvorfor starte velforening?
En velforening er en god organisasjonsform for å få løst felles oppgaver i nabolaget. Det kan være mye vi ønsker annerledes i vårt nærmiljø. Særlig gjelder dette i en tid hvor det offentlige har erkjent sin begrensning til å løse alle samfunnsoppgaver alene. Men vi må selv ta initiativ og stå sammen for å få det til. Uansett utgangspunkt vil en aktiv velforening skape og utvikle et mer levende nærmiljø. Naboer får en grunn til å bli mer kjent med hverandre når vi arbeider sammen. Og nettopp bedre kontakt mellom naboer er en viktig oppgave både for nye og gamle velforeninger.

Det er noen organisasjoner som ikke uten videre er velforeninger, f.eks. borettslag, sameier og huseierlag når disse utelukkende jobber med sine egne forvaltningsmessige oppgaver. Har borettslag, sameier og huseierlag virksomhet som strekker seg utenfor disse oppgavene, og er til nytte også for omgivelsene i nærmiljøet, kan de sidestilles med velforeninger innenfor disse feltene.

Hvorfor en områderettet organisasjon?
Grunnen til at det dannes velforeninger i boområder og ikke gjennom for eksempel lokale partilag, næringsorganisasjoner eller andre frivillige organisasjonsformer, er at de har ansvar og interesser knyttet til et geografisk område og kan da i prinsippet ta opp alle saker som berører dette området. De blir allmenne, fremfor å hevde rene særinteresser. Velforeninger er partipolitisk nøytrale og verdi- og interessenøytral i sitt arbeide.

Hvem kan starte?
Det er fritt opp til hver enkelt å ta initiativ til å starte en velforening. Hverken Vellenes Fellesorganisasjon eller norsk lov setter spesielle krav, bortsett fra at det er forbud mot å stifte en forening som har til formål å begå eller oppmuntre til ulovlige handlinger. I nye boligfelt kan det imidlertid være pålagt, gjennom skjøtet, å ha en velforening til å løse felles oppgaver (tvungent medlemskap).