Sist revidert på landsmøte 2022.


1. Formål

Vellenes Fellesorganisasjon har som formål å fremme og styrke frivillig lokalt initiativ, deltakelse og medvirkning i samfunnsutviklingen. 

Vellenes Fellesorganisasjon er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende organisasjon for nærområdeforeninger og regionale fellesorgan.

Vellenes Fellesorganisasjon har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats hos befolkningen og bidra til en balansert utvikling og styrket folkehelse gjennom å fremme gode oppvekstsvilkår og bomiljøer, herunder integrering og inkludering, samt bidra til at det tas natur- og miljøhensyn.

Vellenes Fellesorganisasjon skal være bindeledd og talerør for medlemsforeningene i spørsmål og saker av prinsipiell betydning og generell karakter, og skal aktivt arbeide for gode rammevilkår for frivillighet og nærmiljøarbeid gjennom kontakt med relevante organisasjoner og myndigheter.

Vellenes Fellesorganisasjon skal ta initiativ, samordne og gjennomføre tiltak til beste for medlemsforeningene, i den utstrekning vedtekter, landsmøtet og styret bestemmer, og ressursene tillater.

2. Medlemskap

2.1. Hvem kan bli medlem?
Velforeninger, grendelag, andre nærområdeforeninger og regionale fellesorgan kan være medlem i henhold til retningslinjer fastsatt av styret. Foreninger som har rent forretningsmessige formål, kan ikke opptas som medlemmer. Medlemskapet løper inntil det sies opp skriftlig. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

2.2. Medlemsforeningenes rettigheter
Vellenes Fellesorganisasjon har ansvar for at oppgaver for medlemsforeningene som må skjøttes gjennom en sentral fellesorganisasjon, blir fulgt opp på en forsvarlig måte. Vellenes Fellesorganisasjon skal holde medlemsforeningene orientert om forhold som har betydning for den enkelte forening gjennom de informasjonskanaler organisasjonen rår over.

2.3. Medlemsforeningenes plikter
Medlemsforeningene betaler en årlig kontingent til Vellenes Fellesorganisasjon som styret bestemmer. Kontingenten fastsettes som en grunnkontingent med et tillegg pr. husstand. Styret kan slette foreninger som ikke har betalt kontingent.
Det forutsettes at alle medlemsforeninger fører liste over sine medlemmer.
Medlemsforeningene skal informere Vellenes Fellesorganisasjon om valg av leder, endring i kontaktopplysninger og endring av antall medlemmer i egen forening. Medlemsforeningene skal på oppfordring sende inn vedtekter/lover og årsberetninger, samt andre opplysninger som kan være av betydning for arbeidet i Vellenes Fellesorganisasjon..

3. Regnskap og regnskapsår

 Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Regnskapet revideres av revisor og legges fram for medlemsforeningene hvert år.


4. Landsmøte

 Landsmøtet er høyeste myndighet i Vellenes Fellesorganisasjon og avholdes årlig innen utgangen av mars måned. Tidspunkt for landsmøtet kunngjøres senest fire måneder i forkant av møtet. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være fellesorganisasjonen i hende senest to måneder før landsmøtet.

Innkalling til landsmøtet med saksliste og nødvendige dokumenter sendes medlems-foreningene senest tre uker før landsmøtet. Landsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er sendt samtlige medlemsforeninger i henhold til disse vedtekter.

Landsmøtet består av valgte representanter fra medlemsforeningene etter følgende skala:
- foreninger med inntil 100 medlemmer to representanter
- foreninger med inntil 200 medlemmer tre representanter
- foreninger med mer enn 200 medlemmer ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer, begrenset oppad til totalt fem representanter pr. forening.

Hver landsmøterepresentant har én stemme. Representasjon ved fullmakt aksepteres ikke. Styrets medlemmer har stemmerett unntatt ved behandling av styrets beretning og årsregnskap.
Styret kan invitere observatører til landsmøtet.

Landsmøtet skal behandle følgende saker:

a. Godkjenning av innkalling og dagsorden
b. Valg av møteleder, tellekorps og to personer til å undertegne protokollen
c. Styrets årsberetning
d. Regnskap med revisjonsberetning
e. Forslag til årsbudsjett og arbeidsprogram for styret
f. Innkomne forslag
g. Valg av:
• leder, seks styremedlemmer og fire varamedlemmer etter forslag fra valgkomitéen.
Leder velges for ett år. Styremedlemmene velges normalt for to år, dog slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for ett år.
• revisor for ett år etter forslag fra styret.
• tre medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité etter forslag fra styret.
Medlemmene velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år.

Gjenvalg kan finne sted.

Landsmøtets vedtak fattes med simpelt flertall med mindre annet er bestemt. Avstemming skal skje skriftlig når minst én representant krever det eller når det er mer enn én kandidat til samme verv ved valg. Valg avgjøres ved absolutt flertall (mer enn 50% av stemmene).

Det skal føres protokoll over landsmøtets forhandlinger. Protokollen skal inneholde landsmøtets vedtak, hvem som hadde ordet under debatten og eventuelle fremsatte forslag. Liste over godkjente delegater vedlegges protokollen, som sendes medlemsforeningene senest to måneder etter landsmøtet.

5. Ekstraordinært landsmøte

 Ekstraordinært landsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 10 % av medlemsforeningene skriftlig forlanger dette. Innkalling til ekstraordinært landsmøte med sakliste og nødvendige dokumenter sendes medlemsforeningene senest tre uker før møtet. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

6. Styret

Styret er høyeste myndighet i Vellenes Fellesorganisasjon mellom landsmøtene, og skal lede VFOs virksomhet og forvalte VFOs midler i samsvar med vedtektene og Landsmøtets vedtak. Styret er ansvarlig for organisasjonens økonomi og en forsvarlig regnskapsførsel
Styret konstituerer seg selv, med nestleder og evt. andre nødvendige verv eller ansvarsområder.

Styret skal:
a) lede organisasjonens virksomhet og forvalte dens midler i samsvar med lover, forskrifter, organisasjonens vedtekter og landsmøtets vedtak.
b) fremme medlemmenes interesser overfor relevante organisasjoner og myndigheter.
c) forberede saker som skal behandles av landsmøtet, herunder fremme forslag om revisor og medlemmer til valgkomité.
d) fastsette medlemskontingenten for kommende år.
e) oppnevne nødvendige utvalg til å utrede saker.
f) ansette personale ved sekretariat i Vellenes Fellesorganisasjon. Styret kan delegere tilsettingsmyndighet til administrasjonsleder
g) avgjøre tvistespørsmål når det gjelder lønns- og personalsaker i sekretariatet
h) fastsette retningslinjer for sekretariatets administrative leder.
i) sørge for at oppgaver for medlemmene som må skjøttes gjennom fellesorganisasjonen blir gjennomført og fulgt opp på en forsvarlig måte.
j) holde medlemsforeningene informert om sitt arbeid, og så langt som mulig innhente synspunkter fra medlemsforeningene i prinsipielt viktige saker.

Styremøter avholdes når styreleder finner det nødvendig eller når minst tre av styremedlemmene ber om det. Varamedlemmene innkalles til styremøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Styret er vedtaksført når minst fire stemmeberettigede, inklusive leder eller nestleder, er til stede. Styrets vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder/nestleder dobbeltstemme.

Styret kan fatte vedtak gjennom e-postavstemminger eller ved telefonkonferanse. Slike vedtak skal stadfestes og protokollføres på første etterfølgende ordinære styremøte.
Styret kan også gjennomføre ordinære styremøter basert på elektroniske hjelpemidler som Skype e.l.

7. Fullmakter

 Vellenes Fellesorganisasjon forpliktes av leder, eller ved dennes forfall av nestleder, sammen med et av de øvrige styremedlemmene.

8. Vedtektsendringer

 Endringer i disse vedtektene kan vedtas av ordinært landsmøte med to tredjedels flertall.

9. Oppløsning

 Vedtak om oppløsning av Vellenes Fellesorganisasjon må behandles på to påfølgende ordinære landsmøter og krever minst to tredjedels flertall.

Eventuelle midler og eiendeler skal disponeres i henhold til formålet for organisasjonen og avgjøres ved alminnelig flertallsvedtak på siste landsmøte.